Manifiesto por la preservación, valorización y difusión del patrimonio cultural del sector eléctrico de México

En 2003 el Comité Inter­na­cio­nal para la Con­ser­va­ción de Patri­mo­nio Indus­trial (TICCIH, The Inter­na­tio­nal Com­mit­tee for the Con­ser­va­tion of the Indus­trial Heri­tage) a tra­vés de la Carta de Nizhny Tagil de Patri­mo­nio Indus­trial con­si­deró el patri­mo­nio indus­trial como los res­tos de la cul­tura indus­trial que poseen valor his­tó­rico, tec­no­ló­gico, social, arqui­tec­tó­nico o cien­tí­fico y que por ello deben pre­ser­va­dos y difun­di­dos para el cono­ci­miento de las gene­ra­cio­nes futu­ras. Con­ti­nue reading

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

O Programa Monumenta em Pelotas e outras noticias da política de preservação das cidades históricas brasileiras

O turismo é um dos fenô­me­nos eco­nô­mi­cos, sociais e cul­tu­rais mais impor­tan­tes da socie­dade atual, está pre­sente na agenda dos gover­nos e outros agen­tes públi­cos e pri­va­dos como tema prio­ri­tá­rio nas dis­cus­sões sobre pla­ne­ja­mento e desen­vol­vi­mento.  Con­ti­nue reading

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS