Ciudades y ferrocarril: ¿atracción o repulsión urbana?

La pro­mo­ción de infra­es­truc­tu­ras de trans­porte y comu­ni­ca­ción es fun­da­men­tal para pro­mo­ver el desa­rro­llo eco­nó­mico regio­nal. Esta pre­misa ha sido común­mente acep­tada durante déca­das, y sigue sién­dolo en paí­ses sub­de­sa­rro­lla­dos. Con­ti­nue reading

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS

Contrainsurgència i poliorcètica al nord-est de Catalunya durant la Tercera Guerra Carlina

La III Gue­rra Car­lina (segona per a alguns his­to­ria­dors) es desen­vo­lupà a Espanya al llarg dels anys 1872 i 1876, entre els par­ti­da­ris del pre­te­nent Car­les VII –defen­sor dels ideals més con­ser­va­dors– i, suc­ces­si­va­ment, els governs d’Amadeu I, de la Pri­mera Repú­blica i d’Alfons XII. Con­ti­nue reading

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS