Sarajevo, 100 anys de conflictes

La vella capi­tal del nou estat de Bòsnia-Hercegovina té una his­to­ria trà­gica. La ciu­tat que fou pri­mera plana dels mit­jans de comu­ni­ca­ció pel seu bru­tal setge entre 1992 i 1995, ha pas­sat a tots els lli­bres d’història per ser l’escenari de l’atemptat con­tra els prín­ceps hereus de l’imperi austro-hongarès que donà ori­gen a la Pri­mera Gue­rra Mun­dial. Con­ti­nue reading

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS